کتاب

کتاب “من هم می توانم”

 بااینکه آمار مطالعه در کشور ما بسیار پایین است ،اما هنوز افراد زیادی هستند که علاقمند به مطالعه کتاب وبخصوص کتابهایی در زمینه موفقیت فردی هستند. و راحت ترین شکل مطالعه ، مطالعه کتابهایی به شکل التکرونیکی است که بتوانیم بااستفاده از گوشیمان براحتی آنهارا مطالعه کنیم و محدود به مکان وزمان نشویم..از این رو برآن شدم که کتابم را به شکل الکترونیکی هم عرضه کنم . [...]