هدفگذاری

سال خوب همراه با حال خوب بسازیم

سال جدید بااین تضاد میخواهد به ما بفهماند که باید یاد بگیریم که در درجه اول حالمان باخودمان خوب باشد و به صلح باخودمان برسیم .وبعد ارتباطات عالی خود بخود شکل میگیرد.اما دیگران به شرطی از بودن باتو لذت می برند که تو در درجه اول حالت بادرونت وخدای خودت خوب باشد .که وقتی تنها می شوی از تنهاییت فرارنکنی وبه جامعه و دیگران پناه نبری تا درشلوغی خودت را کنی. [...]

کتاب “من هم می توانم”

 بااینکه آمار مطالعه در کشور ما بسیار پایین است ،اما هنوز افراد زیادی هستند که علاقمند به مطالعه کتاب وبخصوص کتابهایی در زمینه موفقیت فردی هستند. و راحت ترین شکل مطالعه ، مطالعه کتابهایی به شکل التکرونیکی است که بتوانیم بااستفاده از گوشیمان براحتی آنهارا مطالعه کنیم و محدود به مکان وزمان نشویم..از این رو برآن شدم که کتابم را به شکل الکترونیکی هم عرضه کنم . [...]