قانون جهان

نگاه مثبت گرایانه وسپاسگزاری برای داشته ها، درذهن اکثرما بی معنی ویک جور گول زدن

Read More »

جای ساعت دیواری خونت روعوض کن

برای رسیدن به نتایج وخواسته هایی که الان از نظر ما خیلی دست نیافتنی هستن، باید بدانیم که ما به اندازه تمام عمرمان یک طور دیگر زندگی و فکر کرده ایم ،پس برای تغییر و رسیدن به آنها هم باید به کائنات اجازه دهیم که به روش خودش عمل کند و مارا به خواسته هایمان برساند،وظیفه ما فقط این است که اززندگیمان لذت ببریم وشکرگزار داشته هایمان باشیم.

Read More »

همدیگر را قضاوت نکنیم

خداوند همه مارا آفریده و به یک اندازه عاشق همه ماست.ما انسانیم وهرکدام از ما ممکن است درجایگاهی اشتباه کنیم.وهیچ کدام بری از عیب وایراد نیستیم ، پس هرگز نمی توانیم واجازه نداریم که یکدیگر را قضاوت کنیم ، پس لازم است گاهی بتوانیم که با کفشهای همدیگر راه برویم.

Read More »

از چه زمانی شروع کنم؟

کائنات فقط زمان حال را درک می کند، پس بهترین زمان برای شروع هرکاری همین حالاست .وبهترین شرایط همین لوازمیست که اکنون دراختیار داری!

Read More »

سال خوب همراه با حال خوب بسازیم

سال جدید بااین تضاد میخواهد به ما بفهماند که باید یاد بگیریم که در درجه اول حالمان باخودمان خوب باشد و به صلح باخودمان برسیم .وبعد ارتباطات عالی خود بخود شکل میگیرد.اما دیگران به شرطی از بودن باتو لذت می برند که تو در درجه اول حالت بادرونت وخدای خودت خوب باشد .که وقتی تنها می شوی از تنهاییت فرارنکنی وبه جامعه و دیگران پناه نبری تا درشلوغی خودت را کنی.

Read More »

کمالگرا بودن ترمز موفقیت ماست

وقتی بارها می خواهی برای شروع یک مسیراقدام کنی، چیزی در ذهنت مانع از انجام آن می شود ومدام نجوایی تکرار میکند:
تو نمیتوانی، تو باید بهترین باشی اما چطور؟؟ همان بهتر که شروع نکنی.وقتی شروع به حرکت دریک مسیر میکنی و ازخودت انتظار داری درمدت خیلی کوتاه به بهترینها برسی ویا به آن مقصد نهایی برسی ، درهمان ابتدای راه و با برخورد به اولین شکست ویا اشتباه ناامید می شوی.این همان کمالگرایی است، یعنی یک باوری که ازتو میخواهد یا درابتدا بهترین باشی ویاهرگز شروع نکنی.

Read More »