کمالگرا بودن ترمز موفقیت ماست

وقتی بارها می خواهی برای شروع یک مسیراقدام کنی، چیزی در ذهنت مانع از انجام آن می شود ومدام نجوایی تکرار میکند:
تو نمیتوانی، تو باید بهترین باشی اما چطور؟؟ همان بهتر که شروع نکنی.وقتی شروع به حرکت دریک مسیر میکنی و ازخودت انتظار داری درمدت خیلی کوتاه به بهترینها برسی ویا به آن مقصد نهایی برسی ، درهمان ابتدای راه و با برخورد به اولین شکست ویا اشتباه ناامید می شوی.این همان کمالگرایی است، یعنی یک باوری که ازتو میخواهد یا درابتدا بهترین باشی ویاهرگز شروع نکنی.

Read More »

کنترل ورودیها و خالی کردن ذهن از آشغالها

وقتی به هرخبری وبه هرحرفی گوش می دهی،وپای هرجلسه و مجلسی مینشینی،وقتی مدام پای اخبار و سریالهای تلویزیونی نشسته ای و…تو داری ذهنت را باآشغال پرمیکنی.
تو ذهنت را با اطلاعاتی پر می کنی  که ترسها،تردیدها،نگرانیها واحساس بد را برایت به ارمغان می آورد!!!

Read More »