از چه زمانی شروع کنم؟

کائنات فقط زمان حال را درک می کند، پس بهترین زمان برای شروع هرکاری همین حالاست .وبهترین شرایط همین لوازمیست که اکنون دراختیار داری!

Read More »

تومعمارزندگیت هستی

این ما هستیم ،که دراین جهانی که دو قطب مثبت ومنفی دارد ، انتخاب می کنیم درکدام قطبش زندگی کنیم . به کدام جنبه زندگی بیشتر بپردازیم..و طبق قانون بی تغییر توجه به هرچیزی که احساس مارا بد می کند اتفاقات بد را برای ما رقم می زند و توجه به خواسته ها اتفاقات خوب.

Read More »

کمالگرا بودن ترمز موفقیت ماست

وقتی بارها می خواهی برای شروع یک مسیراقدام کنی، چیزی در ذهنت مانع از انجام آن می شود ومدام نجوایی تکرار میکند:
تو نمیتوانی، تو باید بهترین باشی اما چطور؟؟ همان بهتر که شروع نکنی.وقتی شروع به حرکت دریک مسیر میکنی و ازخودت انتظار داری درمدت خیلی کوتاه به بهترینها برسی ویا به آن مقصد نهایی برسی ، درهمان ابتدای راه و با برخورد به اولین شکست ویا اشتباه ناامید می شوی.این همان کمالگرایی است، یعنی یک باوری که ازتو میخواهد یا درابتدا بهترین باشی ویاهرگز شروع نکنی.

Read More »