تکنیکهای جادویی برای آرامش بعدازجدایی عاطفی

عشق در ذهن خیلی از ما به معنای وابستگی ودرکنار یک آدم بودن تا آخر عمر است، حتی به قیمت رنج کشیدن، حتی به قیمت یک عمر غم خوردن واحساس تنهایی و…و وقتی شخص مقابل بهرشکلی ترکمان می کند، شمشیر قصاوت دست گرفته و او را مورد هجوم قرارمیدهیم، و حسی که بنام عشق دروجودمان بود تبدیل به یک نفرت می شود، نفرتی نه تنها ازهمان شخص، بلکه از کلمه عشق، از دیدن آدمهای عاشق و…درما شکل میگیرد.

Read More »

از تنهایی رنج میکشم!!!!!

تنهایی یک احساس است که بارها همه ما دچار آن شده ایم وخیلی طبیعی است که هرانسانی در طول زندگی خود این تجربه را داشته باشد که احساس تنهایی کند.اما نکته قابل توجه اینجاست که این تنهایی نباید به ما احساس بدی را منتقل کند.ما درتلاش هستیم که بتوانیم بادیدگاهی متفاوت به هرموضوعی نگاه کنیم ،دیدگاهی که مارا به احساس بهتربرساند.وتنهایی یکی ازاین موضوعات است.

Read More »