قانون جهان

نگاه مثبت گرایانه وسپاسگزاری برای داشته ها، درذهن اکثرما بی معنی ویک جور گول زدن

Read More »

سال خوب همراه با حال خوب بسازیم

سال جدید بااین تضاد میخواهد به ما بفهماند که باید یاد بگیریم که در درجه اول حالمان باخودمان خوب باشد و به صلح باخودمان برسیم .وبعد ارتباطات عالی خود بخود شکل میگیرد.اما دیگران به شرطی از بودن باتو لذت می برند که تو در درجه اول حالت بادرونت وخدای خودت خوب باشد .که وقتی تنها می شوی از تنهاییت فرارنکنی وبه جامعه و دیگران پناه نبری تا درشلوغی خودت را کنی.

Read More »

گودزیلایی بنام ترس از کرونا

” از هرچیزی بترسی برسرت می آید”

این فقط یک ضرب المثل نیست.این جمله حکایت از قانونی بی تغییر در این جهان است.قانونی که می گوید:

زندگی ما بازتابی از از افکار و فرکانسهای ماست.یعنی تجربه ای که ما اززندگی خودمان داریم انعکاسی است از آنچه به آن بیش از حد توجه می کنیم.

Read More »

کمالگرا بودن ترمز موفقیت ماست

وقتی بارها می خواهی برای شروع یک مسیراقدام کنی، چیزی در ذهنت مانع از انجام آن می شود ومدام نجوایی تکرار میکند:
تو نمیتوانی، تو باید بهترین باشی اما چطور؟؟ همان بهتر که شروع نکنی.وقتی شروع به حرکت دریک مسیر میکنی و ازخودت انتظار داری درمدت خیلی کوتاه به بهترینها برسی ویا به آن مقصد نهایی برسی ، درهمان ابتدای راه و با برخورد به اولین شکست ویا اشتباه ناامید می شوی.این همان کمالگرایی است، یعنی یک باوری که ازتو میخواهد یا درابتدا بهترین باشی ویاهرگز شروع نکنی.

Read More »

ندای امروز

زندگی مثل پریدن توی آبه ، فقط باید نترسی و دست و پا بزنی. همه

Read More »

کنترل ورودیها و خالی کردن ذهن از آشغالها

وقتی به هرخبری وبه هرحرفی گوش می دهی،وپای هرجلسه و مجلسی مینشینی،وقتی مدام پای اخبار و سریالهای تلویزیونی نشسته ای و…تو داری ذهنت را باآشغال پرمیکنی.
تو ذهنت را با اطلاعاتی پر می کنی  که ترسها،تردیدها،نگرانیها واحساس بد را برایت به ارمغان می آورد!!!

Read More »

من مسئول زندگی خودم هستم.

زندگی ما زمانی تغییر میکند که ما آگاهانه 100%مسوولیت  زندگیمان را برعهده بگیریم.واین طور نباشد که وقتی با مشکلی مواجه می شویم ویا درخودمون ایرادی پیدا میکنیم آن را به گردن پدرومادر،جامعه ،دوست و…بیندازیم .زیرا دراین صورت نه تنها هیچوقت رشد و پیشرفت نمی کنیم ،بلکه در هاله ای از احساس بد فرو می رویم ،احساس ناامیدی،نفرت ازدیگران ،حسرت و… ونتیجه ای که خواهیم گرفت افسردگی بیشتر و غم ورنج خواهد بود.

Read More »

چگونه می توانم تغییرکنم؟

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندید و فقط پرهیز کنید،خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند و شکل می گیرد, پس شروع كنيد به انتخاب كردن درست! انتخاب راه خودتان.
بدون ترس از قضاوت . بدون ترس از زمين خوردن!شروع کنید به تصمیم گرفتن وعمل به آن،حتی اگر درابتدا نتیجه ندهد،حتی اگر به نتیجه اشتباه ختم شود!!!

Read More »