نحوه منطقی کردن خواسته ها به همراه دو تمرین فوق العاده

ماهمواره خواسته ها واهدافی در زندگی داریم که برای رسیدن به آنها تلاش میکنیم.
ما بدنبال راهکارهایی هستیم که ما راهرچه سریعتر به خواسته هایمان برساند. واین موضوع ذهن مارا دربیشتر زمان روز درگیرخودش کرده است.
-مثلا ما درس میخوانیم وبه دانشگاه می رویم تا به خواسته مان برسیم.
-ماازدواج میکنیم تا به خواسته هایمان برسیم.
-ما کتاب میخوانیم تابه خواسته هایمان برسیم

Read More »

سپاسگزاری، مسیر رسیدن به خواسته ها

یکی از ویژگیهای مهمی که باید در انجام سپاسگزاری در نظر داشته باشیم این است که اگر نوشتن و گوش کردن و صحبت کردن درمورد شکرگزاری به تو احساس خوبی نمی دهد بدان که این سپاسگزاری فقط لق لقه زبانته.و در دل هیچ احساسی نداری!! این تمرین هرگز جواب نمی دهد.

Read More »