جای ساعت دیواری خونت روعوض کن

برای رسیدن به نتایج وخواسته هایی که الان از نظر ما خیلی دست نیافتنی هستن، باید بدانیم که ما به اندازه تمام عمرمان یک طور دیگر زندگی و فکر کرده ایم ،پس برای تغییر و رسیدن به آنها هم باید به کائنات اجازه دهیم که به روش خودش عمل کند و مارا به خواسته هایمان برساند،وظیفه ما فقط این است که اززندگیمان لذت ببریم وشکرگزار داشته هایمان باشیم.

Read More »

از چه زمانی شروع کنم؟

کائنات فقط زمان حال را درک می کند، پس بهترین زمان برای شروع هرکاری همین حالاست .وبهترین شرایط همین لوازمیست که اکنون دراختیار داری!

Read More »

چگونه می توانم تغییرکنم؟

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندید و فقط پرهیز کنید،خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند و شکل می گیرد, پس شروع كنيد به انتخاب كردن درست! انتخاب راه خودتان.
بدون ترس از قضاوت . بدون ترس از زمين خوردن!شروع کنید به تصمیم گرفتن وعمل به آن،حتی اگر درابتدا نتیجه ندهد،حتی اگر به نتیجه اشتباه ختم شود!!!

Read More »

چرا نمی توانم قانون جذب را بپذیرم؟

از همه شما می خواهم فقط برای چند روز جای ساعت دیواری منزل خود را تغییر دهید، خواهید دید که تاچند وقت چشم شما ناخود آگاه بازهم بهمان جای قبلی ساعت نگاه میکند .

کارکرد ذهن به همین شکل است ، یعنی عادتها  بی هیچ اثر بیرونی وبه راحتی به زندگی ما شکل می دهند .و چون این اتفاق به تدریج و به آرامی اتفاق می افتد ما متوجه آن نمی شویم.

Read More »