گودزیلایی بنام ترس از کرونا

” از هرچیزی بترسی برسرت می آید”

این فقط یک ضرب المثل نیست.این جمله حکایت از قانونی بی تغییر در این جهان است.قانونی که می گوید:

زندگی ما بازتابی از از افکار و فرکانسهای ماست.یعنی تجربه ای که ما اززندگی خودمان داریم انعکاسی است از آنچه به آن بیش از حد توجه می کنیم.

Read More »