چرا نمی توانم قانون جذب را بپذیرم؟

از همه شما می خواهم فقط برای چند روز جای ساعت دیواری منزل خود را تغییر دهید، خواهید دید که تاچند وقت چشم شما ناخود آگاه بازهم بهمان جای قبلی ساعت نگاه میکند .

کارکرد ذهن به همین شکل است ، یعنی عادتها  بی هیچ اثر بیرونی وبه راحتی به زندگی ما شکل می دهند .و چون این اتفاق به تدریج و به آرامی اتفاق می افتد ما متوجه آن نمی شویم.

Read More »