تکنیکهای جادویی برای آرامش بعدازجدایی عاطفی

عشق در ذهن خیلی از ما به معنای وابستگی ودرکنار یک آدم بودن تا آخر عمر است، حتی به قیمت رنج کشیدن، حتی به قیمت یک عمر غم خوردن واحساس تنهایی و…و وقتی شخص مقابل بهرشکلی ترکمان می کند، شمشیر قصاوت دست گرفته و او را مورد هجوم قرارمیدهیم، و حسی که بنام عشق دروجودمان بود تبدیل به یک نفرت می شود، نفرتی نه تنها ازهمان شخص، بلکه از کلمه عشق، از دیدن آدمهای عاشق و…درما شکل میگیرد.

Read More »

چطوردرمقابل دخالت دیگران یک رابطه عالی وعاشقانه راتجربه کنیم؟

خیلی از ما قبل از ازدواج همسرمان را عاشقانه دوست داشتیم،وبهمین خاطر بااو وارد رابطه شدیم و بعد ازدواج کردیم تایک احساس عالی را درکنارهم تجربه کنیم،که همان حس آرامش و خوشبختی و لذت بردن در کنار هم است .
ولی بعد از ازدواج آرام آرام این رابطه به سردی رسید،دیگرازآن عشق آتشین ودوست داشتن خبری نبود!!!واقعا چرا؟!!تابحال از خودتان پرسیده اید؟

Read More »