کنترل ورودیها و خالی کردن ذهن از آشغالها

وقتی به هرخبری وبه هرحرفی گوش می دهی،وپای هرجلسه و مجلسی مینشینی،وقتی مدام پای اخبار و سریالهای تلویزیونی نشسته ای و…تو داری ذهنت را باآشغال پرمیکنی.
تو ذهنت را با اطلاعاتی پر می کنی  که ترسها،تردیدها،نگرانیها واحساس بد را برایت به ارمغان می آورد!!!

Read More »