چرا دعاهایم مستجاب نمی شود؟

همه ما درطول زندگی بارها بارها شاهداین جریان بوده ایم که والدینمان ،خانواده واقوام وافرادجامعه وقتی درخواستی از خداوند دارند  به چه شکل دعا می کنند ودعاهایشان همراه با گریه وزاری واحساس بدبوده وهست،وحتی گریه کردن واشک ریختن زیاد راعاملی برای زوداجابت شدن دعایشان می دانند،واین درحالیست که همه آنها حاجاتی دارند که شایدحتی دهها سال برایش اشک ریختند وهرگزبدستش نیاوردند!!! وبعد این ناتوانی  ونرسیدن به خواسته شان، رابه صلاح وقسمت گره زده اند.

Read More »

سپاسگزاری، مسیر رسیدن به خواسته ها

یکی از ویژگیهای مهمی که باید در انجام سپاسگزاری در نظر داشته باشیم این است که اگر نوشتن و گوش کردن و صحبت کردن درمورد شکرگزاری به تو احساس خوبی نمی دهد بدان که این سپاسگزاری فقط لق لقه زبانته.و در دل هیچ احساسی نداری!! این تمرین هرگز جواب نمی دهد.

Read More »

از تنهایی رنج میکشم!!!!!

تنهایی یک احساس است که بارها همه ما دچار آن شده ایم وخیلی طبیعی است که هرانسانی در طول زندگی خود این تجربه را داشته باشد که احساس تنهایی کند.اما نکته قابل توجه اینجاست که این تنهایی نباید به ما احساس بدی را منتقل کند.ما درتلاش هستیم که بتوانیم بادیدگاهی متفاوت به هرموضوعی نگاه کنیم ،دیدگاهی که مارا به احساس بهتربرساند.وتنهایی یکی ازاین موضوعات است.

Read More »