تکنیکهای جادویی برای آرامش بعدازجدایی عاطفی

عشق در ذهن خیلی از ما به معنای وابستگی ودرکنار یک آدم بودن تا آخر عمر است، حتی به قیمت رنج کشیدن، حتی به قیمت یک عمر غم خوردن واحساس تنهایی و…و وقتی شخص مقابل بهرشکلی ترکمان می کند، شمشیر قصاوت دست گرفته و او را مورد هجوم قرارمیدهیم، و حسی که بنام عشق دروجودمان بود تبدیل به یک نفرت می شود، نفرتی نه تنها ازهمان شخص، بلکه از کلمه عشق، از دیدن آدمهای عاشق و…درما شکل میگیرد.

Read More »

چطور از عشق ورابطه مان بیشتر لذت ببریم؟

عشق در ذهن خیلی از ما به معنای وابستگی وبودن درکنار یک آدم ، تا آخرعمر است، حتی به قیمت رنج کشیدن.و وقتی شخص مورد نظرمان بهرشکلی ترکمان می کند، ویا اتفاقی مارا ازهم جدا می کند به یک احساس بد میرسیم که مارا تا مرز افسردگی پیش می برد وهمین احساس بد وماندن دراحساس نفرت باعث می شود که دیگر نتوانیم طعم عشق واقعی را بچشیم، و یا آدمهایی راجذب کنیم که درکنارشان از زندگیمان که هدیه خداست ، لذت ببریم.

Read More »

راز اِفشا نشده خیانت

وقتی ما در رابطه مان باهمسرمان از یکچیز مدام میترسیم، نگران هستیم و این نگرانی امان از روزگارمان بریده، وگاهی انقدر شدید است که اشک ازچشمانمان جاری میکند، باید بخودمان یک هشدار بدهیم!!!
که ما دقیقا درمسیر جذب همان اتفاق ویا اتفاقاتی ازجنس آن احساس هستیم.

Read More »

چطوردرمقابل دخالت دیگران یک رابطه عالی وعاشقانه راتجربه کنیم؟

خیلی از ما قبل از ازدواج همسرمان را عاشقانه دوست داشتیم،وبهمین خاطر بااو وارد رابطه شدیم و بعد ازدواج کردیم تایک احساس عالی را درکنارهم تجربه کنیم،که همان حس آرامش و خوشبختی و لذت بردن در کنار هم است .
ولی بعد از ازدواج آرام آرام این رابطه به سردی رسید،دیگرازآن عشق آتشین ودوست داشتن خبری نبود!!!واقعا چرا؟!!تابحال از خودتان پرسیده اید؟

Read More »

از تنهایی رنج میکشم!!!!!

تنهایی یک احساس است که بارها همه ما دچار آن شده ایم وخیلی طبیعی است که هرانسانی در طول زندگی خود این تجربه را داشته باشد که احساس تنهایی کند.اما نکته قابل توجه اینجاست که این تنهایی نباید به ما احساس بدی را منتقل کند.ما درتلاش هستیم که بتوانیم بادیدگاهی متفاوت به هرموضوعی نگاه کنیم ،دیدگاهی که مارا به احساس بهتربرساند.وتنهایی یکی ازاین موضوعات است.

Read More »