روابط

تکنیکهای جادویی برای آرامش بعدازجدایی عاطفی

عشق در ذهن خیلی از ما به معنای وابستگی ودرکنار یک آدم بودن تا آخر عمر است، حتی به قیمت رنج کشیدن، حتی به قیمت یک عمر غم خوردن واحساس تنهایی و...و وقتی شخص مقابل بهرشکلی ترکمان می کند، شمشیر قصاوت دست گرفته و او را مورد هجوم قرارمیدهیم، و حسی که بنام عشق دروجودمان بود تبدیل به یک نفرت می شود، نفرتی نه تنها ازهمان شخص، بلکه از کلمه عشق، از دیدن آدمهای عاشق و…درما شکل میگیرد. [...]

جلسه سوم از دوره ارزشمند “مهارتهای زندگی وزندگی عاشقانه”

همه ما در رابطه هایمان خواسته هایی داریم  که خیلی برایمان مهم هستند و خیلی هم دلمان می خواهد که به راحتی به آنها برسیم.مثلا دلمان میخواد همسرمان به ما توجه بیشتری نشان دهد ویا همسری وارد زندگیمان شود که با ویژگیهای دلخواهمان مطابقت داشته باشد ،اما وقتی به واقعیت زندگیمان رجوع می کنیم با چیزی کاملا متضاد آن روبرو می شویم .و بخودمان می گوییم : " واقعا این آن چیزی نبود که انتظارش را داشتم واقعا چرا ؟!!" [...]

چطور از عشق ورابطه مان بیشتر لذت ببریم؟

عشق در ذهن خیلی از ما به معنای وابستگی وبودن درکنار یک آدم ، تا آخرعمر است، حتی به قیمت رنج کشیدن.و وقتی شخص مورد نظرمان بهرشکلی ترکمان می کند، ویا اتفاقی مارا ازهم جدا می کند به یک احساس بد میرسیم که مارا تا مرز افسردگی پیش می برد وهمین احساس بد وماندن دراحساس نفرت باعث می شود که دیگر نتوانیم طعم عشق واقعی را بچشیم، و یا آدمهایی راجذب کنیم که درکنارشان از زندگیمان که هدیه خداست ، لذت ببریم. [...]

جلسه دوم از دوره ارزشمند “مهارتهای زندگی وزندگی عاشقانه”

جهان ما یک جهان فرکانسی وواکنشی است. ومانند یک گوشی هوشمند عمل می کند. ما نمیتوانیم نرم افزارهای ناخواسته مثل کینه ونفرت و... را روی این گوشی نصب کنیم ومنتظرپاسخی مثل عشق، توجه وصلح درجهانمان باشیم.  خداوند بزرگ در قرآن می فرمایند غیبت کردن مانند خوردن گوشت برادر مرده، ناپسند و مشمئز کننده است، چون فرکانس غیبت دقیقا نصب همان نرم افزار کریه است که نمیخواهیم درجهان تجربه اش کنیم.پس ما چه آگاهانه وچه ناآگاهانه مثل یک برنامه نویس عمل میکنیم. [...]

راز اِفشا نشده خیانت

وقتی ما در رابطه مان باهمسرمان از یکچیز مدام میترسیم، نگران هستیم و این نگرانی امان از روزگارمان بریده، وگاهی انقدر شدید است که اشک ازچشمانمان جاری میکند، باید بخودمان یک هشدار بدهیم!!! که ما دقیقا درمسیر جذب همان اتفاق ویا اتفاقاتی ازجنس آن احساس هستیم. [...]

جلسه مقدماتی ومعرفی دوره ارزشمند” مهارتهای زندگی و زندگی عاشقانه”

مساله روابط از زمانهای دور، یکی از دغدغه های مهم برای جوامع و خانواده ها بوده وهست، اما همواره علل مشکلات آن را در بیرون از خود جستجو کرده وطبعا ناکام از پیدا کردن پاسخ به زندگیشان سخت ترازقبل ادامه داده اند. امروزه وبا پیشرفت علوم ذهنی، وفیزیک کوانتوم، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند، که تمام نتایج ودستاوردهای زندگی ما نتیجه افکارغالب ذهنی ماست، [...]