کنترل ورودیها و خالی کردن ذهن از آشغالها

وقتی به هرخبری وبه هرحرفی گوش می دهی،وپای هرجلسه و مجلسی مینشینی،وقتی مدام پای اخبار و سریالهای تلویزیونی نشسته ای و…تو داری ذهنت را باآشغال پرمیکنی.
تو ذهنت را با اطلاعاتی پر می کنی  که ترسها،تردیدها،نگرانیها واحساس بد را برایت به ارمغان می آورد!!!

Read More »

من مسئول زندگی خودم هستم.

زندگی ما زمانی تغییر میکند که ما آگاهانه 100%مسوولیت  زندگیمان را برعهده بگیریم.واین طور نباشد که وقتی با مشکلی مواجه می شویم ویا درخودمون ایرادی پیدا میکنیم آن را به گردن پدرومادر،جامعه ،دوست و…بیندازیم .زیرا دراین صورت نه تنها هیچوقت رشد و پیشرفت نمی کنیم ،بلکه در هاله ای از احساس بد فرو می رویم ،احساس ناامیدی،نفرت ازدیگران ،حسرت و… ونتیجه ای که خواهیم گرفت افسردگی بیشتر و غم ورنج خواهد بود.

Read More »

سپاسگزاری، مسیر رسیدن به خواسته ها

یکی از ویژگیهای مهمی که باید در انجام سپاسگزاری در نظر داشته باشیم این است که اگر نوشتن و گوش کردن و صحبت کردن درمورد شکرگزاری به تو احساس خوبی نمی دهد بدان که این سپاسگزاری فقط لق لقه زبانته.و در دل هیچ احساسی نداری!! این تمرین هرگز جواب نمی دهد.

Read More »