کمالگرا بودن ترمز موفقیت ماست

وقتی بارها می خواهی برای شروع یک مسیراقدام کنی، چیزی در ذهنت مانع از انجام آن می شود ومدام نجوایی تکرار میکند:
تو نمیتوانی، تو باید بهترین باشی اما چطور؟؟ همان بهتر که شروع نکنی.وقتی شروع به حرکت دریک مسیر میکنی و ازخودت انتظار داری درمدت خیلی کوتاه به بهترینها برسی ویا به آن مقصد نهایی برسی ، درهمان ابتدای راه و با برخورد به اولین شکست ویا اشتباه ناامید می شوی.این همان کمالگرایی است، یعنی یک باوری که ازتو میخواهد یا درابتدا بهترین باشی ویاهرگز شروع نکنی.