چطوردرمقابل دخالت دیگران یک رابطه عالی وعاشقانه راتجربه کنیم؟

خیلی از ما قبل از ازدواج همسرمان را عاشقانه دوست داشتیم،وبهمین خاطر بااو وارد رابطه شدیم و بعد ازدواج کردیم تایک احساس عالی را درکنارهم تجربه کنیم،که همان حس آرامش و خوشبختی و لذت بردن در کنار هم است .
ولی بعد از ازدواج آرام آرام این رابطه به سردی رسید،دیگرازآن عشق آتشین ودوست داشتن خبری نبود!!!واقعا چرا؟!!تابحال از خودتان پرسیده اید؟