نحوه منطقی کردن خواسته ها به همراه دو تمرین فوق العاده

ماهمواره خواسته ها واهدافی در زندگی داریم که برای رسیدن به آنها تلاش میکنیم.
ما بدنبال راهکارهایی هستیم که ما راهرچه سریعتر به خواسته هایمان برساند. واین موضوع ذهن مارا دربیشتر زمان روز درگیرخودش کرده است.
-مثلا ما درس میخوانیم وبه دانشگاه می رویم تا به خواسته مان برسیم.
-ماازدواج میکنیم تا به خواسته هایمان برسیم.
-ما کتاب میخوانیم تابه خواسته هایمان برسیم