گروه ندای آفرینش فعالیت رسمی خودرا ازسال ۱۳۹۷آغازکرد،مدیراین مجموعه نداگوهری ،مدرس ومحقق علوم موفقیت و قانون جذب هستند که خودشان در اولین وهله توانستند ازطریق این آموزشها وقوانین به نتایج عالی برسند وسپس اقدام به آموزش آنها فقط ازطریق اینترنتی وفضای مجازی نمودند،هدف از ایجاد این مجموعه آموزش سبک درست وشادبرای زندگی کردن است،وایشان ترویج احساس خوب درجامعه را رسالت خودمی دانند.بیشترین فعالیت ما مرتبط به موضوع روابط درست بین همسران و جذب همسر دلخواه با ویژگیهای دلخواه می باشد.

ازسال ۱۳۹۷ استادنداگوهری اقدام به برگزاری دوره های آنلاین ورایگان درتلگرام وارائه فایلهای رایگان با موضعیت روابط،جذب همسر،جذب ثروت و…درحوزه قانون جذب نموده.و دوستان زیادی دراین دوره هاشرکت نموده ونتایج عالی کسب کرده اند.که میتوانید دربخش “نتایج شما” این نظرات را مطالعه کنید.


-ازآنجاکه برای تهیه تمامی دوره ها زمان وانرژی زیادی صرف شده،اگر بهرطریقی -بجز خرید ازطریق این سایت-محصولات مابدستتان رسید،قانونا وشرعا حرام است،وماهیچ رضایتی ازاین بابت نداریم،وشما،میتوانید از طریق شماره کارت زیر بهای آن را به گروه بپردازید.


5894631556153161

نداگوهری