ندای امروز

زندگی مثل پریدن توی آبه ، فقط باید نترسی و دست و پا بزنی. همه دست و پا می زنن!! حتی اونی هم که میره پایین باز دست و پا می زنه !!! ولی اونی که درست دست و پا میزنه … ” میاد روی آب و لذتشم می بره “