ندای امروز

زندگی مثل پریدن توی آبه ، فقط باید نترسی و دست و پا بزنی. همه … ادامه خواندن ندای امروز