ایستگاه موفقیت

“آموخته ام … که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم”…
برای رسیدن به آرزوهات نباید عجله کنی ونگران باشی، نگرانی وعجله تورا ازخواسته هایت دور می کند.
آرام آرام وقدم به قدم پیش برو، وبه احساس بهتربرس، احساس خوب تورا بهرچیزی می رساند.