فصل اول باور رسیدن

سال ها طی شد از این عمر تا که فهمیدم زور دنیا به "باور رسیدن" نمی رسد.

باور رسیدن

گروه ندای آفرینش برای فردایی بهتر

مادرکنارهم هستیم تا با قدرت دادن به دنیای درونیمون وبالابردن عزت نفس واعتماد به نفس، به هرچیزی که می خواهیم درجهان برسیم.

بارویاهات قراربذار